Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
februar - marec od 9:00 do 17:30
april - september od 9:00 do 19:00
Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja:

 

Naziv organa:

Živalski vrt Ljubljana
Večna pot 70, 1000
Ljubljana

T: 01/24 42 182,
W: info@zoo.si

 

Odgovorna uradna oseba:

Barbara Mihelič, univ. dipl. biol., direktorica

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.zoo.si

 

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika, dostopna v tajništvu ZOO.

 

 

2.Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali.


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30,
1000 Ljubljana

T: 01/256 02 79,
W: www.zavetisce-ljubljana.si/
E: info@zavetisce-ljubljana.si


Svet Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana:

Predsednik: Pavel Kvapil
Člani: Jadranka Juras, Emilija Mitrovič 
Vodja zavetišča: Tanja Ferenčak


 


Organi zavoda so Svet zavoda, Strokovni svet, direktor zavoda in strokovni vodja zavoda.

Direktorica Barbara Mihelič

Strokovni vodja Bojana Stranjac


Svet zavoda Živalski vrt Ljubljana


Predsednik:
Iztok Kordiš

Člani: Iztok Kordiš, Živa Otoničar, Kostja Židan, Tadej Šement, Edi Hočevar

Strokovni svet zavoda Živalski vrt Ljubljana 

Predsednik: dr. Hubert Potočnik
Člani: prof.dr. Alenka Dovč, Urška Mavri, Robert Prašnikar


 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

ENOTA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA:

Barbara Mihelič, univ. dipl. biol., direktorica
T: 01/24 42 182
E: info@zoo.si
E: barbara.mihelic@zoo.si


Irena Furlan, biologinja in pedagoški vodja
T: 01/24 42 181
E: irena.furlan@zoo.si

 

ENOTA ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA:

Barbara Mihelič, univ. dipl. biol., direktorica
T: 01/24 42 182
E: info@zoo.si
E: barbara.mihelic@zoo.si

Tanja Ferenčak, vodja Zavetišča za zapuščene živali

T: 01/25 60 279
E: tanja.ferencak@zavetisce-ljubljana.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)


Notranji predpisi:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. list RS, št. 48/03) z dne 23. 05. 2003

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. list RS, št. 17/2005 z dne 24.2.2005)

- Statut javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana

 

 

Zakonske podlage za delovanje zavetišča:

- Zavetišče je z Zakonom o zaščiti živali lokalna zadeva javnega pomena. Omenjeni zakon je bil sprejet 03.12.1999. Ta zakon določa, da mora imeti lokalna skupnost na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.

- Natančneje pa zakon dopolnjuje Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, (Uradni list RS 45/2000 z dne 27.5.2000), ki določa pogoje za delovanje.

- Med interne akte zavetišča spada Poslovnik obratovanja zavetišča, ki ga je sprejel Svet zavetišča na 2. redni seji, dne 05.02.2003 in Poslovnik o delu Sveta zavetišča sprejet na isti seji Sveta zavetišča.

- Notranja ureditev zavetišča je opredeljena v Veterinarsko sanitarnem redu, ki je bil sprejet 15.01.2003.

 

 

Splošna zakonodaja:

- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o zavodih Z

-Zakon o financiranju občin

- Zakon o javnih financah

- Zakon o javnem naročanju

- Zakon o računovodstvu

- Zakon o delovnih razmerjih

- Zakon o medijih

- Zakon o varstvu kulturne dediščine

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- Pravilnik o o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvih

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Uredba o spremembah in dopolnitvah

- Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorj

- Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

- Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov

 

 

Področna zakonodaja MOP

- Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami oziroma

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

- Zakon o ohranjanju narave

- Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru

- Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

- Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst

- Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

- Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu

- Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila

- Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev

- Pravilnik o uvrstitvi rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam

- Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu

 

 

Dovoljenja:

- Dovoljenje za zadrževanje živali prosto živečih domorodnih in tujerodnih vrst v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu

 

 

MKGP - VURS

- Zakon o divjadi in lovstvu

- Zakon o krmi

- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

- Zakon o veterinarstvu

- Zakon o zaščiti živali

- Zakon o zdravstvenem varstvu

- Zakon o živinoreji

- Odlok o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko - sanitarne preglede in dovoljenja

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol

- Sklep o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol

- Sklep o prepovedi trgovanja in uporabe govejega somatotropina

- Pravilnik o zaščiti živali med prevozom

- Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim

- Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za   kršitve njenih določb

- Uredba o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev

- Pravilnik o boleznih živali

- Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice

- Pravilnik o identifikaciji in registraciji govedi

- Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev

- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev

- Pravilnik o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali

- Pravilnik o izvajanju programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

- Pravilnik o laboratorijskih testih in metodah ter pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije združenega dela, ki preverjajo izide laboratorijskih preiskav na področju diagnostike kužnih bolezni in veterinarsko-sanitarne neoporečnosti surovin in proizvodov živalskega izvora

- Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti

- Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz

- Pravilnik o načinih usmrtitve poskusnih živali

- Pravilnik o načinih usmrtitve živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se jih redi za proizvodnjo krzna, ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih iz valilnice

- Pravilnik o načinu razkuževanja prevoznih sredstev, s katerimi se prevažajo pošiljke živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora

- Pravilnik o opravljanju državnega izpita za doktorje veterinarske medicine

- Pravilnik o označevanju plemenskih živali in drugega plemenskega materiala

- Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi

- Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali

- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

- Pravilnik o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme

- Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo

- Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo

- Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo

- Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme

- Pravilnik o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

- Pravilnik o postopku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz

- Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih dokumentov

- Pravilnik o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe

- Pravilnik o prenehanju veljavnosti

- Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

- Pravilnik o prenosu posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji

- Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v živinoreji

- Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov

- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva

- Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil

- Pravilnik o splošnih in posebnih ukrepih pri kužnem arteritisu kopitarjev (Arteritis equi)

- Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky)

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika - bluetongue

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis)

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovum)

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD)

- mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum - Morbus mucosae bovum)

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev (CEM)

- Metritis contagiosa equorum

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze pri govedu

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega rinopneumonitisa kopitarjev (Rhinopneumonitis equi)

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anaemia infectiosa equorum)

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline - Rabies (Lyssa)

- Pravilnik o ukrepih za zaščito živali pred mučenjem pri izvajanju zdravstvenega varstva živali

- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali

- Pravilnik o veterinarskih pogojih ob uvozu in tranzitu parkljarjev

- Pravilnik o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav

- Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih

- Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki

- Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav

- Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju

- Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav

- Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom

- Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih

- Pravilnik o zaščiti hišnih živali

- Pravilnik o zaščiti rejnih živali

- Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu

- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

- Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu

- Pravilnik o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje

- Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze

- Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo

- Pravilnik o zootehniških standardih za plemenske prašiče

- Pravilnik o zootehniških standardih za plemensko kranjsko o

- Seznam organizacij v živinoreji

- Navodilo o načinu pošiljanja materiala, ki je potreben za diagnostično preiskavo

- Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze (Brucellosis)

- Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih kužnih bolezni pri ribah

- Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjske kuge (Pestis equorum)

- Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje salmoneloze (Salmonellosis)

- Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke (Aphtae epizooticae)

- Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze - Tuberculosis

- Navodilo za izvajanje preventivnih ukrepov pri klanju bolnih živali, v sili zaklanih živali in pri klanju živali iz hlevov z nepreverjeno ali sumljivo epizoološko situacijo

- Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2010

- Odločba o prepovedi oddaje v promet in uporabe ledvic divjih parkljarjev

- Odločba o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev in teže krogel, s katerimi se sme loviti posamezna vrsta divjadi

- Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom (Ursus Arctos L.) v Republiki Sloveniji

- Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini

- Seznam avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali

- Zakon o veterinarstvu (ZVet) Ur.l. RS, št. 82/1994 /Ne velja od: 20.05.2001/ /Se še uporablja/

- Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali

- Pravilnik o uvozu in tranzitu pošiljk živih živali, živil, surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen

- Pravilnik o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke

- Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in minimalnih higiensko-tehničnih pogojih, ki jih morajo pri tem izpolnjevati objekti in prevozna sredstva

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije

- Pravilnik o načinih usmrtitve živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se jih redi za proizvodnjo krzna, ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih iz valilnice

- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali

- Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali

- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU

- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev

- Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU

- Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice

- Pravilnik o kužnih boleznih živali

- Pravilnik o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

- Pravilnik o spremembah

- Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

- Pravilnik o spremembah

- Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

- Sklep o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

- Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

 

 

Veterinarski predpisi EU:

- DIREKTIVA SVETA 64/ 432/EGS

- DIREKTIVA SVETA 88/407/EGS

- DIREKTIVA SVETA 89/556/EGS

- DIREKTIVA SVETA 90/426/EGS

- DIREKTIVA SVETA 90/429/EGS

- DIREKTIVA SVETA 90/539/EGS

- Uredba evropskega parlamenta in sveta (EC)

- DIREKTIVA SVETA 91/67/EGS

- DIREKTIVA SVETA 91/68/EGS

- DIREKTIVA SVETA 91/628/EGS

- DIREKTIVA SVETA 92/118/EGS

 

 

Predpisi v zvezi z izvajanjem izobraževalne dejavnosti:

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

- Zakon o zaščiti živali

- Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

- Pravilniku o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic

- Pravilniku o zaščiti hišnih živali

- Pravilnik o higieni živil

- Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo (skripta)

 

 

Dovoljenja VURS:

- Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe v Živalskem vrtu Ljubljana in Zavetišču za zapuščene živali Gmajnice št. 323-329/2005-1 z dne 20.07.2005

- Odločba, da Živalski vrt Ljubljana izpolnjuje pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije razen dezinfekcije prevoznih sredstev št. 323-549/2005-1 z dne 25.01.2006 MKGP – ostalo - Zakon o divjadi in lovstvu ZDLov-1, št. 324-01/90-1/46, Ur. l. RS št. 16/04 z dne 20.02.2004

 

 

Drugi interni akti, sprejeti do konca decembra 2009:

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

- Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v Zoo Ljubljana

- Program pripravništva na delovnem mestu oskrbnik živali

- Postopek izločitve živali

- Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

- Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev - Navodila za pisanje Dnevnika oskrbnikov

- Navodila za dovoljen vstop psom

- Navodila za delo z imobilizacijsko puško

- Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti v ŽVL, sprejet dne 1.12.2005

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v JZ ŽVL, sprejet dne 11.12.2005

- Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov v JZ ŽVL, sprejet 11.12.2005

- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v JZ ŽVL, sprejet dne 11.12.2005

- Pripravili smo tudi predlog sprememb in dopolnitev Statuta Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana ter Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Vsi pravilnik in predlogi sprememb so nastali po predhodnih usklajevanjih in s sodelovanjem vseh zaposlenih v ZOO Ljubljana. Predloge smo predali v postopke pregledovanja, usklajevanja in sprejemanja strokovnim službam MOL.

 

 

Letno poročilo za leto 2009 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:


- Letno poročilo za leto 2009 je sestavljeno skladno z 99. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS,št. 79/99,124/00, 79/01,30/02,56/02-ZJU in 127/2006-ZJZP).
- Pri poročilu o doseženih ciljih in rezultatih se upošteva vrstni red,kot ga navaja 16. člen Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,št. 12/01,10/06 in 8/07).

 

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta – letno poročilo
Finančni načrt za naslednje leto
Realizacija finančnega načrta
Celostni načrt živalskega vrta Ljubljana

 

 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi zavod

- Postopek imenovanja direktorja zavoda

- Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register

- Izvedba volitev predstavnika zaposlenih v svet zavoda

- Izdaja nadomestnih dokumentov in listin

- izpis podatkov iz evidenc

- Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

 

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

- Evidenca o zaposlenih delavcih

- Evidenca o stroških dela

- Evidenca o izrabi delovnega časa

- Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

- Evidenca izvajanja videonadzora

- Evidenca o obiskovalcih, ki se vključujejo v pedgoške programe

- Evidenca imetnikov letne vstopnice

- Evidenca lastnikov, skrbnikov, posvojiteljev, najditeljev in prevzemnikov živali

- Evidenca kandidatov za skrbnike in psvojitelje živali

- Evidenca fotografij in videoposnetkov

- Evidenca izjav o obdelavi fotografij in videoposnetkov 


- Objave in razpisna dokumentacija v skladu z predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

- Drugi javni razpisi/naročila Razpisi delovnih mest


- Druge objave

 

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

- Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

 

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

- Objave že posredovanih informacij javnega značaja

 

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

/

 

 

3. STROŠKOVNIK IN CENIK

 

povezava do Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16

 

 PRAVILNIK O POSTOPKU IZVOLITVE V RAZISKOVALNE NAMENE.


EVIDENČNA NAROČILA

- Evidenčna naročila 2022

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: